United States Radio

BYU-Idaho Radio 91.5 FM - KBYR-FM FM 91.5
Be informed. Be inspired. BYU-Idaho Radio.

Radio BYU-Idaho Radio 91.5 FM - KBYR-FM

Contact data

525 S Center St, Rexburg, ID 83460

208-496-1411

Comment section